fbpx
Keresési találataim

Mindent a CSOK-ról

CSOK FELTÉTELEK, VÁLTOZÁSOK 2017-BEN

CSOK – mi változott 2017-ben

2017-től lényeges változás csupán az új lakóingatlan építéséhez igényelhető CSOK feltételekben történt. A támogatás – családi otthonteremtési kedvezmény, adó-visszatérítési támogatás, otthonteremtési kamattámogatott lakáskölcsön – 2017. január elsejétől az épület készültségi fokának megfelelő, az építési költségvetésből még fennmaradó bekerülési költségre igényelhető. A kedvezményeket fenti időponttól benyújtott kérelmek estén a már megfizetett bekerülési költségre nem lehet igénybe venni.

A használt és új lakásra vonatkozó CSOK rendelet legutóbbi, 2016. szeptember 16.-tól hatályos változásai az alábbiak:

Módosult a gyermek fogalma

 • A magzat vagy ikermagzat már a várandósság betöltött 12. hetétől kezdve gyermeknek számít.
 • Szintén gyermeknek minősül az igénylő vér szerinti vagy örökbefogadott eltartottja, aki:
 • a 25. életévét még nem töltötte be vagy
 • a 25. életévét már betöltötte, megváltozott munkaképességű személy és ez az állapota legalább egy éve tart, vagy egy év alatt előreláthatóan nem szűnik meg.

CSOK gyámság alatt lévő gyermek után is

gyermek szüleinek halála esetén legalább egy éve az igénylő gyámsága alatt álló gyermek után is igényelhető a CSOK. Élettársak esetén, amennyiben csak az egyik igénylő kerül gyámként kirendelésre, a gyermek a gyámként kirendelt igénylő saját gyermekének minősül.

Tervező asztalról történő vásárlás új építésű lakás esetén

A CSOK a támogatás iránti kérelem benyújtásának időpontjában építési engedéllyel (vagy az egyszerű bejelentéshez kapcsolódó megfelelő igazolással) rendelkező, olyan új lakás vásárlásához is igényelhető, amelyet gazdálkodó szervezet természetes személy részére való értékesítés céljára épít vagy építtet, és amelyet első ízben, természetes személy részére értékesítenek, valamint amely használatbavételi engedéllyel még nem rendelkezik. A folyósításra azonban kizárólag a használatbavételi engedély megszerzése után, egy összegben kerülhet sor.

Támogatás osztatlan közös tulajdonra

Osztatlan közös tulajdonú – használt és új – lakóingatlan esetén is igényelhető a támogatás, ha a használati megállapodás alapján a támogatott személyek kizárólagos használati joga fennáll. Nem érinti a támogatásra való jogosultságot, ha az igénylő vagy a támogatott személy halála esetén az új lakásban annak egyenes ági rokona, házastársa vagy élettársa szerez tulajdont.

Rokoni kapcsolatra vonatkozó előírás

Új lakás építése esetén akkor igényelhető CSOK, ha az igénylő az építési tevékenységet végző gazdálkodó szervezetben nem rendelkezik tulajdonnal, valamint a gazdálkodó szervezet tulajdonosa az igénylőnek nem közeli hozzátartozója vagy élettársa.

Új építésű lakóingatlan vásárlása esetén a kedvezmény akkor igényelhető, ha az eladó az igénylőnek nem közeli hozzátartozója vagy élettársa. Ha az eladó gazdálkodó szervezet, az igénylő nem lehet vele tulajdonosi kapcsolatban álló magánszemély.

Használt lakás vásárlása vagy bővítése esetén az eladó vagy az építési tevékenységet végző az igénylőnek nem lehet közeli hozzátartozója vagy élettársa, valamint ha az eladó vagy az építési munkálatokat végző gazdálkodó szervezet, az igénylő a gazdálkodó szervezetben nem rendelkezhet tulajdonnal.

A bentlakási kötelezettség nem vonatkozik a szolgálati lakásban élőkre

Nem minősül a bentlakási kötelezettség megszegésének, ha a támogatott személy és a gyermek – foglalkoztatásra irányuló jogviszony következtében – ideértve a sajátos egyházi jogviszonyt is – a foglalkoztatásra irányuló jogviszony jellegéből következően köteles a szolgálati helyén a foglalkoztató által térítésmentesen biztosított szolgálati lakásban lakni a foglalkoztatásra irányuló jogviszony fennállása

Milyen lakáscélok esetén igényelhető az új CSOK?

Magyarország területén

 • Új és használt lakóingatlan vásárlása esetén a vételár,
 • Új lakóingatlan építése és meglévő lakóingatlan bővítése esetén a bekerülési költség megfizetéséhez igényelhető

CSOK összege

csok_osszefoglalo

Ki igényelhet CSOK-ot?

 • Magyar állampolgár,
 • a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozó személy, aki a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodás jogát Magyarország területén gyakorolja,
 • a harmadik országbeli állampolgár, ha a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben foglaltak szerint bevándorolt vagy letelepedett jogállással rendelkezik,
 • a hontalan, ha a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben foglaltak alapján ilyen jogállásúnak ismerték el,
 • a menedékjogról szóló törvényben foglaltak szerint menekült vagy oltalmazott jogállással rendelkező személy.

A nem magyar állampolgár támogatott személy részére a CSOK a három hónapot meghaladó tartózkodási jogosultság fennállásának időtartama alatt nyújtható, ha Magyarország területén bejelentett lakóhellyel rendelkezik.

A kedvezményt házastársak, fiatal házaspárok és élettársak együttes igénylőként igényelhetik. A támogatási szerződés megkötése esetén az együttes igénylők mindketten támogatott személlyé válnak.

Nem veheti igénybe a kedvezményt az, akit a támogatás igénylését megelőző öt évben az e rendelet vagy az egyéb lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabályok szerint igénybe vett vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatás vagy ezt megelőlegező kölcsön vonatkozásában a kormányhivatal, a Kincstár vagy bíróság jogerősen visszafizetésre kötelezett.

Ki után igényelhető a CSOK?

A CSOK az igénylővel közös háztartásban élő és a felépített, bővített vagy megvásárolt új illetve használt lakásba vele együtt beköltöző gyermeke után és az igénylő által vállalt gyermek után igényelhető.

A CSOK-ot – ideértve az egyéb lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabályok szerint vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatásokat és az azt megelőző kölcsönöket is – ugyanazon gyermek után csak egy alkalommal lehet igénybe venni.

Haz igénylő a CSOK kérelem benyújtását megelőzően a meglévő vagy vállalt gyermekére tekintettel e rendelet vagy az egyéb lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabályok szerint vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatást vagy ezt megelőlegező kölcsönt vett igénybe, a vele közös háztartásban élő gyermeke után vagy fiatal házaspár általi gyermekvállalás esetén a korábban folyósított támogatással csökkentett támogatási összeg igényelhető.

Ha az igénylő korábban vállalt gyermek után kapott támogatást, úgy a hatályos rendelet szerinti CSOK vállalt gyermek után akkor igényelhető, ha a korábbi gyermekvállalás teljesült.

A korábban igénybe vett támogatással összefüggésben előírt életvitelszerű bentlakási kötelezettséget az e rendelet szerinti családi otthonteremtési kedvezménnyel érintett új lakásban kell teljesíteni.

CSOK összegének meghatározása

A gyerekszám meghatározása az alábbiak szerint történik:

 • egyedülálló esetén az igénylővel közös háztartásban élő, vele együtt költöző gyermeket vagy gyermekeket,
 • házastársak esetén a házastársakkal közös háztartásban élő, velük együtt költöző közös, valamint a házastársak nem közös gyermekeit együttesen,
 • fiatal házaspár esetén a fiatal házaspárral közös háztartásban élő, velük együtt költöző közös, a házastársak nem közös, valamint a fiatal házaspár által közösen vállalt gyermekeket együttesen kell figyelembe venni.

CSOK összegének meghatározása élettársak esetén

 • Ha az élettársak a CSOK-ot a velük közös háztartásban élő közös gyermekeik után igénylik, – együttes igénylőként – az adott lakáscélnak és gyermekszámnak megfelelően lehetnek jogosultak a támogatásra.
 • Ha az élettársak a CSOK-ot az egyik fél velük közös háztartásban élő gyermeke után igénylik, – együttes igénylőként -. az adott lakáscélnak és gyermekszámnak megfelelően lehetnek jogosultak a támogatásra.
 • Ha az élettársak a CSOK-ot a velük közös háztartásban élő nem közös gyermekeik után igénylik, az általuk – együttes igénylőként – igényelhető támogatási összeget akként kell meghatározni, hogy mindkét fél esetében ki kell számolni, hogy a saját gyermekei után milyen összegű kedvezményre lenne jogosult. Az élettársak az így kiszámított összegek közül a számukra kedvezőbbet vehetik igénybe.
 • Ha az élettársak a CSOK-ot a velük közös háztartásban élő közös és az egyik fél saját gyermekei után igénylik, – együttes igénylőként – az adott lakáscélnak és gyermekszámnak megfelelően lehetnek jogosultak a támogatásra.
 • Ha az élettársak a CSOK-ot a velük közös háztartásban élő közös és mindkét fél saját gyermeke után igénylik, az általuk – együttes igénylőként – igényelhető támogatási összeget akként kell meghatározni, hogy mindkét fél esetében ki kell számolni, hogy a saját gyermekei után mekkora összegű kedvezményre lenne jogosult. A közös gyermeket a számítás során csak az egyik igénylőnél lehet figyelembe venni. Az élettársak az így kiszámított összegek közül a számukra kedvezőbbet vehetik igénybe.

A további részleteket az alábbi linkre kattintva tekintheti meg:

MEGHATÁROZÁS: Új lakás vagy családi ház vásárlására, építésére igényelhető, vissza nem térítendő állami támogatás, melynek összege a már meglévő vagy a vállalt gyermekek számától függ.

KI IGÉNYELHETI?
A CSOK igénybevételére meglévő gyermekeik után házastársak, élettársak és egyedülálló személyek – életkortól függetlenül – egyaránt jogosultak lehetnek. A megelőlegezett kedvezmény fejében előre vállalt gyermek után kizárólag házaspárok igényelhetik a kedvezményt, akik közül legalább az egyik félnek 40 év alattinak kell lennie.

JOGOSULTSÁGI FELTÉTELEK:
• büntetlen előélet (valamennyi bűntett, illetve a vagyon elleni, család vagy gyermekek elleni, költségvetést károsító vagy a gazdálkodás rendjét sértő vétségek tekintetében)
• annak igazolása, hogy az igénylőt az elmúlt 5 évben nem kötelezték jogosulatlanul igénybevett CSOK vagy „szocpol kedvezmény” visszafizetésére;
• a támogatott ingatlanra lakásbiztosítás kötése;
• köztartozás mentesség,
• 1 és 2 gyermek esetén 180 napos folyamatos TB jogviszony (legfeljebb 30 nap megszakítással)
• 3, vagy több gyermek esetén 2 éves folyamatos TB jogviszony (legfeljebb 30 nap megszakítással), melyből az igénylést megelőző 180 napban kizárólag keresőtevékenység (pl. munkaviszony, vállalkozói jogviszony, őstermelői jogviszony, megbízási szerződés) fogadható el

MELY GYERMEK(EK) UTÁN IGÉNYELHETŐ A TÁMOGATÁS? (Ki minősül gyermeknek?)
A CSOK az alábbi, az igénylővel közös háztartásban élő gyermekek után jár:
A) a magzat vagy az ikermagzat után a terhesség betöltött 24. hetét követően
B) az igénylő vér szerinti, vagy örökbefogadott eltartottja után, aki
• a 20. életévét még nem töltötte be,
• a 20. életévét már betöltötte, de oktatási intézmény nappali tagozatán tanul és a 25. életévét még nem érte el,
• a 20. életévét már betöltötte, de megváltozott munkaképességű személy és ez az állapota legalább egy éve tart, vagy egy év alatt előreláthatóan nem szűnik meg.

HOL IGÉNYELHETŐ?
A CSOK iránti kérelmet – a Magyar Államkincstárral szerződést kötő – hitelintézethez (kereskedelmi bankok, jelzáloghitel intézetek, takarékszövetkezetek) lehet benyújtani.

MI SZÁMÍT ÚJ LAKÁSNAK?
Új lakásnak a 2008. július 1-jénél nem régebbi építési engedéllyel rendelkező ingatlan felépítése, valamint az olyan kész, már felépült ingatlan számít, amely 2008. július 1-jén vagy azt követően kiadott használatba-vételi engedéllyel rendelkezik, és amelyet első ízben értékesítenek magánszemély számára. Az új lakás további feltételei: az alapozási munkáktól kezdődően teljes egészében újonnan épített, a lakhatási feltételeknek megfelelő, ingatlan-nyilvántartásba vett lakóingatlan, amely rendelkezik legalább egy 12 négyzetmétert meghaladó alapterületű lakószobával, önálló, főzést lehetővé tévő lakótérrel, fürdőszobával és WC-vel. Feltétel még a közművesített villamosenergia-ellátás, szennyvízelvezetés vagy egyedi szennyvíztároló, és vezetékes víz, vagy annak megfelelő minőségű ivóvizet szolgáltató kút. Nem számít új lakásnak viszont a tetőtér beépítés, ha az újonnan létrejövő ingatlan nem közelíthető meg önálló bejáraton, valamint lépcsőházban vagy saját lépcsőn. További feltétel a tetőtér beépítése kapcsán, hogy az építkezés során minimum két újabb ingatlant (önálló albetétként) szükséges létesíteni a tetőtérben. (Ellenkező esetben kizárólag bővítés jogcímén igényelhető a használt lakás után járó, alacsonyabb összegű támogatás.)

HOGYAN IGÉNYELHETŐ?
(szükséges dokumentumok, ügymenet leírása) A CSOK iránti kérelem kitöltésével és a mellékletek csatolásával. A legfontosabb mellékletek: a társadalombiztosítási jogviszonyt igazoló dokumentum; igazolás köztartozás mentességről (nullás igazolás); házastársak esetén a házassági anyakönyvi kivonat; a gyermek születési anyakönyvi kivonata; örökbefogadás esetén az örökbefogadásra való alkalmasságot megállapító gyámhatósági határozat; adásvételi szerződés; bővítés esetén építési engedély (egyszerű bejelentésnél annak megfelelője); erkölcsi bizonyítvány. A támogatási szerződés megkötésének feltétele új lakás építése esetén, hogy az igénylő által benyújtott bekerülési költséget tartalmazó építési költségvetést a hitelintézet elfogadja. A három- vagy többgyermekes családok által a CSOK mellé igényelhető kamattámogatott hitel felvételé- nek feltétele, hogy a kérelmező ne szerepeljen a Központi Hitelinformációs Rendszerben (KHR) tartozó- ként, vagy korábban nyilvántartott ilyen tartozását már legalább egy éve teljesítette. A kérelmet új lakás vásárlása esetén az adásvételi szerződés megkötését követő 120 napon belül, új lakás építése esetén a használatbavételi engedély, használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvány, illetve egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtét megelőzően kell benyújtani a hitelintézethez. Amennyiben azt a kérelmező igényli, lehetőség van a szükséges igazolások beszerzésével az eljáró bankot, hitelintézetet megbízni. A meghatalmazáshoz szükséges formanyomtatványok a pénzintézeteknél elérhetőek. A további ügymenetről a bank/hitelintézet tájékoztatja az igénylőt.

A TÁMOGATÁS FOLYÓSÍTÁSA
1. Lakásvásárlás esetén a támogatást egy összegben folyósítja a bank.
2. Új lakás építésekor a folyósítás a készültségi fokkal arányosan, utólagosan történik. A bekerülési költség legalább 70 százalékát számlákkal kell igazolni, ezzel lehet elindítani a hitelintézetnél a folyósítást. Legkorábban az építési engedély kiállítását fél évvel megelőzően kiállított számlák fogadhatók el.

EGYÉB TUDNIVALÓK
Támogatás igénylésekor felmerülő költségek:
• támogatás bírálati díja (a folyósított összeg 1,5%-a, de legfeljebb 30.000 Ft; amennyiben hitel folyósítására
is sor kerül, úgy a CSOK igénylése kapcsán nem számítható fel bírálati díj)
• értékbecslés
• helyszíni szemle díja
• egyéb hitelintézeti költségek
• egyéb ügyintézéssel járó költségek (ügyvédi díj, tulajdoni lap lekérésének díja stb.)

MEGLÉVŐ LAKÁSTULAJDON ESETÉN JOGOSULT VAGYOK?
Igen, új ingatlanra akkor is igényelhető a CSOK, ha a szülőknek már van más ingatlan a tulajdonában.
Mire vonatkozik a 10 éves korlátozás a CSOK-kal érintett ingatlanban?
• kötelező bentlakás (szülőknek és gyermekeknek egyaránt)
• nem adható/ajándékozható el
• harmadik személy kizárólagos használatába nem adható, azon haszonélvezeti jog harmadik személynek
nem alapítható
• az ingatlan kizárólag lakhatási célra használható (pl. gazdasági, vállalkozási tevékenységre nem)
• nem terhelhető meg (nem vehető fel rá pl. további jelzáloghitel)
• az állam saját jelzálogot/elidegenítési-terhelési tilalmat jegyez be rá

HOGYAN ÉS MILYEN ESETBEN LEHET ÁFA-VISSZATÉRÍTÉST IGÉNYELNI?
Új lakás építése esetén:
a) a legfeljebb 150 m2 hasznos alapterületű lakás vagy a legfeljebb 300 m2 hasznos alapterületű családi
ház természetes személy építője vagy építtetője az építési bekerülési költség megfizetéséhez, illetve
b) az építkezés helyéül szolgáló építési telek vételárához az építési telek természetes személy tulajdonosa
adó-visszatérítési támogatást igényelhet a benyújtott számlák alapján, legfeljebb 5 millió Ft
összegig.
Kizárólag a 2015. január 1-jét követően benyújtott számlák fogadhatók el.
A CSOK kérelem benyújtásával egyidejűleg kell beadni az adó-visszatérítési támogatást is.

ELŐRE VÁLLALT GYERMEKEK UTÁN IGÉNYELT CSOK:
A gyermekvállalás teljesítésére előírt határidő egy gyermek vállalása esetén 4 év, két gyermek vállalása
esetén 8 év, három gyermek esetén 10 év.
(A gyermekvállalás teljesítésére rendelkezésre álló időtartam új lakás építésénél a használatbavételi
en-gedély kiadásának vagy a használatbavétel tudomásulvételének napjától, lakás vásárlása esetén
az adásvételi szerződés megkötésének napjától kezdődik.)
A gyermekvállalás teljesítésére vonatkozó határidő két évvel meghosszabbodik abban az esetben,
ha a házaspár a gyermekvállalást örökbefogadással kívánja teljesíteni és az illetékes kormányhivatal
által kiállított határozatot a hitelintézet részére a teljesítésre vonatkozó határidő lejárta előtt bemutatja.
A határidő lejártakor fennálló várandósság esetén az időtartam a szülésig szintén meghosszabbodik.
A gyermekvállalást teljesítettnek kell tekinteni, amennyiben a gyermek halva születik.

KI SZEREZHET TULAJDONT A KEDVEZMÉNNYEL ÉRINTETT LAKÁSBAN?
A kedvezménnyel érintett (épített vagy vásárolt) lakásban házaspár és élettársak esetén mindkét félnek
az ingatlan-nyilvántartásban bejegyzett tulajdonjoggal kell rendelkeznie. A lakásban csak az igénylő
szülő(k) szerezhet(nek) tulajdont.

MIKOR KELL VISSZAFIZETNI AZ ÁLLAMI TÁMOGATÁST?
• A gyermekvállalásra előírt határidő lejárt, vagy annak lejárta előtt a házasságot felbontják vagy
érvénytelenítik, és a vállaltnál kevesebb, vagy egyetlen gyermek sem született, illetve ennek igazolása
nem történt meg (részbeni teljesítés esetén csak az arányos összeget kell visszafizetni)
• Kiskorú gyerek a háztartásból tartósan kikerül, vagy az igénylő elköltözik (kivéve, ha a gyermek más
településen tanulmányokat folytat, a jogosultat vagy gyermekét egészségügyi intézményben kezelik,
a jogosult közeli hozzátartozóját ápolja, legfeljebb 5 évig más településen vállal munkát, vagy enyhébb
bűncselekmény elkövetése miatt szabadságvesztését tölti)
• Különköltözés vagy válás esetén, ha az ingatlant értékesítik, a lakásból kiköltöző fél (felek) köteles(ek)
a támogatást visszafizetni, kivéve, ha az a volt házasfél, akinek az összes gyermeket odaítélték, megszerzi
a másik féltől az egész ingatlant; ilyenkor a kiköltöző felet a visszafizetés nem terheli
• A lakást elidegenítik (ha csak részben, a visszafizetési kötelezettség is arányos; amennyiben lakáscserére
kerül sor, kérhető a visszafizetés ideiglenes felfüggesztése – a CSOK összeg kincstári letétbe helyezésével
egyidejűleg – építés esetén 3, vásárlásnál 1 évre, ami további 1 évvel meghosszabbítható),
• Az ingatlant nem lakhatási célra használják, megterhelik, azon harmadik személynek haszonélvezeti
jogot alapítanak, vagy használatát harmadik személynek átengedik
• Utóbb kiderül, hogy az igénylő jogosultságát valótlan adatokkal igazolta
• A lakást – természeti katasztrófát kivéve – elbontják, megsemmisül

GYAKOROLHATÓ MÉLTÁNYOSSÁG?
Amennyiben az igénylő a támogatás és kamatainak visszafizetésére kötelezett, kérelmezheti a tartozása
kapcsán méltányosság gyakorlását a következő esetekben és módon:
A lakás fekvése szerinti járási hivatalnál kérheti a támogatás kamatainak, valamint összegének részletekben
történő megfizetését.
Különös méltánylást érdemlő helyzetekben a tartozás kamatainak halasztott megfizetésének lehetőségét;
a halasztás ideje maximálisan 5 év lehet, melynek esetei:
• a házaspár egyik tagjának halála
• a vállalt gyermekek közül a testvére azért nem születik meg, mert a szülők egyik tagja időközben megváltozott
munkaképességűvé vált, így nem vállalták újabb gyermek nevelését
• a gyermek a várandóság 24. hetét megelőzően halva születik
• több vállalt gyermek esetén az első szülött gyermek tartósan beteg, vagy fogyatékos
• tb-támogatott művi megtermékenyítésre irányuló kezelésben való részvétele többször eredménytelen
volt, vagy valamely más egészségügyi okból az anya nem alkalmas gyermekvállalásra
A fizetési halasztás leteltével, amennyiben a család anyagi helyzete változatlanul ellehetetlenüléssel
fenyeget, lehetőség van a tartozás mérséklését, vagy annak teljes egészében történő elengedését kérni.

KAPHATOK-E CSOK-OT, HA KORÁBBAN IGÉNYBEVETTEM LAKÁSCÉLÚ TÁMOGATÁST?
Korábban igénybe vett lakáscélú állami támogatás vagy azt megelőlegező kölcsön esetén is jogosult
lehet a család a CSOK-ra, ebben az esetben a már folyósított támogatás összegével csökkentett összeg
kerül kifizetésre.

MEGHATÁROZÁS: használt lakás vagy családi ház vásárlására, bővítésére igényelhető, vissza nem térítendő
állami támogatás, melynek összege a már meglévő vagy a vállalt gyermekek számától függ.

KI IGÉNYELHETI?
A CSOK igénybevételére meglévő gyermekeik után házastársak, élettársak és egyedülálló személyek –
életkortól függetlenül – egyaránt jogosultak lehetnek. A megelőlegezett kedvezmény fejében előre vállalt
gyermek után kizárólag házaspárok igényelhetik a kedvezményt, akik közül legalább az egyik félnek
40 év alattinak kell lennie.

JOGOSULTSÁGI FELTÉTELEK:
• büntetlen előélet (valamennyi bűntett, illetve a vagyon elleni, család vagy gyermekek elleni, költségvetést
károsító vagy a gazdálkodás rendjét sértő vétségek tekintetében)
• annak igazolása, hogy az igénylőt az elmúlt 5 évben nem kötelezték jogosulatlanul igénybevett CSOK
vagy „szocpol kedvezmény” visszafizetésére;
• a támogatott ingatlanra lakásbiztosítás kötése;
• köztartozás mentesség,
• 180 napos folyamatos TB jogviszony (legfeljebb 30 nap megszakítással)

MELY GYERMEK(EK) UTÁN IGÉNYELHETŐ A TÁMOGATÁS?
A CSOK az alábbi, az igénylővel közös háztartásban élő gyermekek után jár:
A) a magzat vagy az ikermagzat után a terhesség betöltött 24. hetét követően
B) az igénylő vér szerinti vagy örökbefogadott eltartottja után, aki
• a 20. életévét még nem töltötte be,
• a 20. életévét már betöltötte, de oktatási intézmény nappali tagozatán tanul és a 25. életévét még nem
érte el,
• a 20. életévét már betöltötte, de megváltozott munkaképességű személy és ez az állapota legalább egy
éve tart, vagy egy év alatt előreláthatóan nem szűnik meg.

MILYEN INGATLANRA IGÉNYELHETŐ?
Amely rendelkezik legalább:
• 12 négyzetméter meghaladó lakószobával és főzőhelységgel, ennek hiányban legalább 4 négyzetméter
alapterületű, a főzést lehetővé tévő önálló szellőzésű lakótérrel
• közműves villamos energia szolgáltatással
• egyedi fűtési móddal
• közműves szennyvízelvezetési móddal, vagy az előírásoknak megfelelő szennyvízkezelési móddal
• közműves ivóvíz-szolgáltatással, vagy telken ivóvíz minőséget szolgáltató kúttal
• vételára nem haladja meg a 35 millió forintot
• a lakás alapterülete 1 gyermek esetén minimum 40
2 gyermek esetén minimum 50
3 gyermek esetén minimum 60
4 gyermek esetén minimum 70 négyzetméter.

HOL IGÉNYELHETŐ?
A CSOK iránti kérelmet – a Magyar Államkincstárral szerződést kötő – hitelintézethez (kereskedelmi
bankok, jelzáloghitel intézetek, takarékszövetkezetek) lehet benyújtani.

HOGYAN IGÉNYELHETŐ?
(szükséges dokumentumok, ügymenet leírása)
A CSOK iránti kérelem kitöltésével és a mellékletek csatolásával.
A kérelem vásárlás esetén az adásvételi szerződés megkötésétől számított 120 napon belül, bővítés
esetén a munkálatok megkezdését megelőzően nyújtható be.
A legfontosabb mellékletek: a társadalombiztosítási jogviszonyt igazoló dokumentum; igazolás köztartozás
mentességről („nullás igazolás”); igazolás arról, hogy az igénylőt az elmúlt 5 évben nem kötelezték
jogosulatlanul igénybevett CSOK vagy „szocpol kedvezmény” visszafizetésére; házastársak részére
házassági anyakönyvi kivonat; a gyermek születési anyakönyvi kivonata (örökbefogadás esetén az örökbefogadásra
való alkalmasságot megállapító gyámhatósági határozat); adásvételi szerződés; építés
esetén építési engedély (egyszerű bejelentésnél annak megfelelője); erkölcsi bizonyítvány.
Amennyiben azt a kérelmező igényli, lehetőség van a szükséges igazolások beszerzésével az eljáró
bankot, hitelintézetet megbízni. A meghatalmazáshoz szükséges formanyomtatványok a pénzintézeteknél
elérhetőek.
A további ügymenetről a bank/hitelintézet tájékoztatja az igénylőt.

A TÁMOGATÁS FOLYÓSÍTÁSA
Lakásvásárlás esetén a támogatást egy összegben folyósítja a bank. Bővítés esetén az a készültségi
foknak megfelelően benyújtott, az igénylő nevére szóló számlák után kerül folyósításra. Részfolyósítás
az utóbbi esetben lehetséges.
Bővítés esetén legfeljebb a bekerülési költség 50%-a erejéig igényelhető a támogatás. A bekerülési
költség legalább 70%-áról számlát kell bemutatni a hitelintézet részére.

EGYÉB TUDNIVALÓK
Ki szerezhet tulajdont a kedvezménnyel érintett lakásban?
A kedvezménnyel érintett (bővített vagy vásárolt) lakásban az igénylőnek vagy a támogatott személynek
legalább 50%-os tulajdoni hányaddal kell rendelkezniük. Házaspár és élettársak esetén a lakásban
mindkét félnek az ingatlan-nyilvántartásban tulajdonjoggal kell rendelkeznie. A lakásban csak az igénylő
szülő(k) szerezhet(nek) tulajdont.

MEGLÉVŐ LAKÁSTULAJDON ESETÉN JOGOSULT VAGYOK?
Amennyiben Ön és az Önnel együtt költöző házastársa/élettársa ajándékozással vagy örökléssel korábban
szerzett lakástulajdoni hányada nem haladja meg az 50%-ot, Ön jogosult a kedvezményre, illetve
az e mértéket meghaladó ingatlantulajdon sem kizáró tényező abban az esetben, ha azon másnak
jogszabályon alapuló haszonélvezeti joga áll fenn (a szerződésen alapuló haszonélvezeti jogra ez csak
akkor vonatkozik, ha az a rendelet hatálybalépését megelőzően keletkezett).

ELŐRE VÁLLALT GYERMEKEK UTÁN IGÉNYELT CSOK:
A gyermekvállalás teljesítésére előírt határidő egy gyermek vállalása esetén 4 év, két gyermek vállalása
esetén 8 év.
(A gyermekvállalás teljesítésére rendelkezésre álló időtartam a támogatási szerződés megkötésétől,
engedélyköteles lakásbővítésnél a használatbavételi engedély kiadásának vagy a használatbavétel
tudomásulvételének napjától, lakás vásárlása esetén az adásvételi szerződés megkötésének napjától
kezdődik.)
A gyermekvállalás teljesítésére vonatkozó határidő két évvel meghosszabbodik abban az esetben,
ha a házaspár a gyermekvállalást örökbefogadással kívánja teljesíteni és a teljesítésre vonatkozó
határidő előtt a kormányhivatal által kiállított határozatot a hitelintézet részére bemutatja. A határidő
lejártakor fennálló várandósság esetén az időtartam a szülésig szintén meghosszabbodik.
A gyermekvállalást teljesítettnek kell tekinteni, amennyiben a gyermek halva születik.

MIKOR KELL VISSZAFIZETNI AZ ÁLLAMI TÁMOGATÁST?
• A gyermekvállalásra előírt határidő lejárt, vagy annak lejárta előtt a házasságot felbontják vagy
érvénytelenítik, és a vállaltnál kevesebb, vagy egyetlen gyermek sem született, illetve ennek igazolása
nem történt meg (részbeni teljesítés esetén csak az arányos összeget kell visszafizetni)
• Kiskorú gyerek a háztartásból tartósan kikerül, vagy az igénylő elköltözik (kivéve, ha a gyermek más
településen tanulmányokat folytat, a jogosultat vagy gyermekét egészségügyi intézményben kezelik,
a jogosult közeli hozzátartozóját ápolja, legfeljebb 5 évig más településen vállal munkát, vagy enyhébb
bűncselekmény elkövetése miatt szabadságvesztését tölti)
•Különköltözés vagy válás esetén, ha az ingatlant értékesítik, a lakásból kiköltöző fél (felek) köteles(ek)
a támogatást visszafizetni, kivéve, ha az a volt házasfél, akinek az összes gyermeket odaítélték, megszerzi
a másik féltől az egész ingatlant; ilyenkor a kiköltöző felet a visszafizetés nem terheli
• A lakást elidegenítik (ha csak részben, a visszafizetési kötelezettség is arányos; amennyiben lakáscserére
kerül sor, kérhető a visszafizetés ideiglenes felfüggesztése – a CSOK összeg kincstári letétbe helyezésével
egyidejűleg – építés esetén 3, vásárlásnál 1 évre, ami további 1 évvel meghosszabbítható),
• Az ingatlant nem lakhatási célra használják, megterhelik, azon harmadik személynek haszonélvezeti
jogot alapítanak, vagy használatát harmadik személynek átengedik
• Utóbb kiderül, hogy az igénylő jogosultságát valótlan adatokkal igazolta
• A lakást – természeti katasztrófát kivéve – elbontják, megsemmisül

GYAKOROLHATÓ MÉLTÁNYOSSÁG?
Amennyiben az igénylő a támogatás és kamatainak visszafizetésére kötelezett, kérelmezheti a tartozása
kapcsán méltányosság gyakorlását, a következő esetekben és módon:
A lakás fekvése szerinti járási hivatalnál kérheti a támogatás kamatainak, valamint összegének részletekben
történő megfizetését.
Különös méltánylást érdemlő helyzetekben a kormányhivatalnál kérheti a tartozás kamatainak halasztott
megfizetésének lehetőségét; a halasztás ideje maximálisan 5 év lehet, melynek esetei:
• a házaspár egyik tagjának halála
• a vállalt gyermekek közül a testvére azért nem születik meg, mert a szülők egyik tagja időközben
megváltozott munkaképességűvé vált, így nem vállalták újabb gyermek nevelését
• a gyermek a várandóság 24. hetét megelőzően halva születik
• több vállalt gyermek esetén az elsőszülött gyermek tartósan beteg, vagy fogyatékos
• tb-támogatott művi megtermékenyítésre irányuló kezelésben való részvétel eredménytelen volt, valamelyik
igénylő meddő, vagy valamely más egészségügyi okból az anya nem alkalmas gyermekvállalásra
A fizetési halasztás leteltével, amennyiben a család anyagi helyzete változatlanul ellehetetlenüléssel
fenyeget, lehetőség van a tartozás mérséklését, vagy annak teljes egészében történő elengedését kérni.

JÁR-E A KEDVEZMÉNY IGÉNYBEVÉTELÉT KÖVETŐEN SZÜLETETT GYERMEKEK UTÁN
TÁMOGATÁS?
Amennyiben korábban született gyermeke esetén igénybe vette a kedvezményt (szocpolt/CSOK-ot),
a később született gyermek(ek) után is igényelhető a CSOK. A kedvezmény mértéke gyermekenként
400 000 Ft. Az utólagos kedvezmény fennálló lakáshitel-tartozásból is jóváírható.

KAPHATOK-E CSOK-OT, HA KORÁBBAN IGÉNYBEVETTEM LAKÁSCÉLÚ TÁMOGATÁST?
Korábban igénybe vett lakáscélú állami támogatás vagy azt megelőlegező kölcsön esetén is jogosult
lehet az igénylő a CSOK-ra, ebben az esetben a már folyósított támogatás összegével csökkentett összeg
kerül kifizetésre.

További kérdéseivel kapcsolatban keresse finanszírozással, CSOK-al foglalkozó kollégánkat:

Kérdése van? Forduljon hozzánk bizalommal!

Kérje visszahívásunkat vagy keressen minket az alábbi elérhetőségen:

06 70 319 0803

 Elfogadom az Adatvédelmi nyilatkozatot.