fbpx
Keresési találataim

Állami támogatás

IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK KÖRE

Mi azt valljuk: “ha ütnek rohanj el, ha adnak fogadd el”! Mindíg érdemes körbejárni mely támogatások igénybevételére vagyunk jogosultak ingatlan vásárlása/építése/bővítése esetén, hiszen ezek az összegek sokszor százezrekre, sőt akár milliókra is rúghatnak!

Lássuk jelenleg milyen lehetőségeket érdemes körbejárni:

Az éves költségvetést figyelembe véve bizonyos önkormányzatok segítik a területre való beköltözést. A támogatási lehetőségről, feltételeiről és mértékéről a helyi önkormányzatnál lehet érdeklődni

Ezek köre igen változó, kérjük keresse kollégánkat bizalommal kérdéseivel!

Ingatlan vásárláshoz, építéshez, bővítéshez igénybe vehető támogatás, melynek mértéke 30% de maximum 72.000,- Ft/év/lakásszámla.

(Ennek külön fejezetet szenteltünk, bővebb információkért kattintson a linkre)

Családi Otthonteremtési Támogatás

(Ennek külön fejezetet szenteltünk, bővebb információkért kattintson a linkre)

A támogatott lakáshitel célja:

Magyarország területén

 • 2008. július 1-jén vagy azt követően kiállított használatbavételi engedéllyel, használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvánnyal vagy az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvánnyal rendelkező olyan új lakás vásárlásához, amelyet gazdálkodó szervezet természetes személy részére való értékesítés céljára épít vagy építtet, és amelyet első ízben természetes személy részére értékesítenek.
 • 2008. július 1-jén vagy azt követően kiállított építési engedéllyel vagy az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység bejelentésének megtörténtét az építésügyi hatóság által kiállított igazoló dokumentummal rendelkező új lakás építéséhez.használatbavételi engedéllyela használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvánnyal vagy az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvánnyal még nem rendelkező lakás tulajdonjogának a használatbavételi engedély megszerzése, a használatbavétel tudomásulvétele vagy az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítése bejelentésének megtörténte előtt történő átruházás esetén, ha az építkezés 2008. július 1-jén vagy azt követően kiadott építési engedély vagy 2016. január 1-jét követően az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység esetén az építési tevékenység bejelentése alapján történt, úgy a kölcsönt az új tulajdonos – az e rendeletben meghatározott feltételekkel – igénybe veheti.Új lakás: a meglévő épület vagy épületrész átalakítása kivételével:
  • az alapozási munkáktól kezdődően teljes egészében újonnan épített, a lakhatás feltételeinek a vonatkozó jogszabályi követelmények szerint megfelelő, az ingatlan-nyilvántartásban lakóház vagy lakás megnevezéssel nyilvántartott vagy ilyenként feltüntetésre váró ingatlan a hozzá tartozó földrészlettel, amely elkészültét követően használatbavételi vagy hatósági bizonyítvánnyal igazolandó használatbavétel tudomásulvételi vagy bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvány iránti eljárásra köteles, ideértve a tanyán található lakóépületet is, és amely legalább az alábbi feltételeknek megfelel:
   • 12 négyzetmétert meghaladó alapterületű lakószobával és főzőhelyiséggel – ennek hiányában további, legalább 4 négyzetméter alapterületű, a főzést lehetővé tevő, önálló szellőzésű lakótérrel, térbővülettel -, továbbá fürdőhelyiséggel és WC-vel rendelkezik,
   • közműves villamos energia szolgáltatással rendelkezik,
   • egyedi fűtési móddal rendelkezik,
   • közműves szennyvízelvezetéssel rendelkezik, vagy ha nincs a településen (településrészen) közműves szennyvízelvezetés, a szennyvíz tisztítása és elhelyezése egyedi szennyvízkezelő berendezéssel vagy tisztítómezővel ellátott oldómedencés műtárggyal vagy időszakos tárolása egyedi zárt szennyvíztárolóban történik, és
   • közműves ivóvíz-szolgáltatással rendelkezik, vagy ha a településen (településrészen) nincs közműves vízszolgáltatás, a telken ivóvíz minőségű vizet szolgáltató kút van; vagy
  • tetőtér beépítéssel vagy emelet-ráépítéssel létrehozott lakás akkor, ha a tetőtér beépítés vagy emelet-ráépítés révén legalább két új önálló albetétként nyilvántartott, lépcsőházból vagy szabadlépcsőn megközelíthető, külön bejárattal rendelkező, az a) pont aa)-ae) alpontja szerinti feltételnek megfelelő újabb lakás

  Lakás esetében a hasznos alapterületnek el kell érnie legalább a 60 m2-t, lakóház esetében legalább a 90 m2-t. (Abban az esetben is ezeket a négyzetméterre vonatkozó előírásokat kell figyelembe venni, ha 3-nál több eltartott gyermek van a családban.)

  Hasznos alapterületaz országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Kormányrendelet fogalom-meghatározásának keretein belül a következő helyiségek alapterületének összege, amelyek a lakáson mint önálló rendeltetési egységen belül találhatók:

  • előszoba, közlekedő,
  • nappali,
  • hálószoba,
  • étkező,
  • konyha, étkezőkonyha,
  • fürdőszoba,
  • WC,
  • kamra, tároló,
  • gardrób,
  • mosókonyha,
  • kazánhelyiség és
  • egyéb fűthető helyiség, ide nem értve a gépjárműtárolót és a pinceszinti helyiséget.

  Ki lehet jogosult a támogatott hitelre?

  Fenti lakáscélok esetén a 10 milliós családi otthonteremtési kedvezményt vagy annak különbözetét igénybe vevők igényelhetik.

  A támogatott hitel jellemzői:

  • Összege: maximum: 10 millió forint
  • Futamideje: 5-25 év
  • Bruttó kamat mértéke: az 5 éves ÁKKH * 130 % + 3
  • Kamattámogatás mértéke: az 5 éves ÁKKH * 130 %
  • Ügyfél által fizetendő kamat: 3%
  • Kamattámogatott időszak: 25 év
  • Kamatperiódus: 5 év

  Feltételek:

  • A célingatlanban kizárólag a támogatott személyek szerezhetnek tulajdontHázastársak és élettársak esetén a lakásban mindkét félnek az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdonnal kell rendelkeznie.
  • Az új lakás a műszaki állapotára tekintettel – az ingatlan-értékbecslési szakvélemény alapján − a lakhatási igények kielégítésére alkalmas.
  • A vásárolandó/építendő lakás vételárára/bekerülési költségére vonatkozóan nincsen korlátozás.
  • Új lakás építése esetén legkésőbb a CSOK utolsó részfolyósításáig be kell mutatni a használatbavételi engedélyt, a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítványt vagy az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítványt.
  • A 10 éves elidegenítési és terhelési tilalom idején a lakásra a támogatott személynek lakásbiztosítással kell rendelkeznie.
  • A folyósítást, építés esetén az utolsó részfolyósítást követő 30 napon belül be kell mutatni a lakcímet igazolóhatósági igazolványt.
  • Az igénylő és azon gyermek, akire tekintettel a támogatott hitel folyósításra került, a folyósítástól számított 10 évig – a meglévő gyermek legalább nagykorúvá válásáig – a lakásban életvitelszerűen lakik kivéve az alábbi eseteket:
   • a gyermek – a gyermekvédelmi szakellátások körébe tartozó otthont nyújtó ellátás keretében elhelyezett gyermek kivételével – tanulmányai folytatása miatt átmenetileg nem a támogatott személy lakásában lakik,
   • a támogatott személyt vagy a gyermeket, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igényelte, egészségi állapota miatt tartósan egészségügyi intézményben kezelik,
   • ha a támogatott személy és a gyermek, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igényelték, a támogatott személy munkavállalására tekintettel – indokoltan – legfeljebb öt évig a lakás elhelyezkedése szerinti településtől eltérő településen tartózkodik,
   • a támogatott személy vagy a gyermek, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igényelte, közeli hozzátartozó ápolása miatt ideiglenesen nem a támogatott személy lakásában lakik,
   • a támogatott személy az 1. mellékletben nem szereplő vétség miatt letöltendő szabadságvesztés büntetését tölti,
   • nagykorú gyermek, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igényelték, elköltözik vagy
   • kiskorú gyermek, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezményt igényelték, a nagykorúvá válását követően elköltözik.
  • Az igénylőnek az otthonteremtési kamattámogatás igénylésének időpontjában nincs a központi hitelinformációs rendszerről szóló 2011. évi CXXII. törvény 11. § (1) bekezdése szerinti nyilvántartott tartozása a központi hitelinformációs rendszerben vagy az igénylő a KHR-ben szereplő tartozását már legalább egy éve teljesítette.
  • Az igénylő és házastársa büntetőjogi felelősségét a bíróság a Btk. bizonyos paragrafusaiban (gazdasági és vagyoni jellegű, gyermekek érdekét sértő és család elleni, költségvetést károsít) rögzített bűncselekmény miatt nem állapította meg, vagy e bűncselekmények vonatkozásában a büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól már mentesült.
  • Az igénylőnek az állami adóhatóságnál nyilvántartott köztartozása nincsen.
  • Az igénylő – házastársak, élettársak igénylése esetén legalább az egyik fél – a CSOK kérelem benyújtásának időpontjában:
   • a Tbj. 5. §-a szerint biztosított – ide nem értve a közfoglalkoztatási jogviszonyban foglalkoztatott személyt – vagy a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappalirendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytat,
   • 30 napnál nem régebbi okirattal igazolja, hogy legalább 2 éve folyamatosan – ideértve azt is, ha a legalább 2 év folyamatos biztosításban legfeljebb harminc nap megszakítás van –
    • TBJ 5. §-a alapján biztosított
    • a köznevelésről szóló törvény hatálya alá tartozó középfokú nevelési oktatási intézményben vagy a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappalirendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytat
    • kereső tevékenysége alapján valamely más Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam társadalombiztosítási rendszerének hatálya alá tartozott és ezt az illetékes külföldi hatóság által kiállított igazolással igazolja.

  Nem szükséges az előírt TB jogviszony, ha az igénylő a fővárosi és megyei kormányhivatal ápolási díjat megállapító jogerős határozata alapján ápolási díjban részesül.

  • A hitelkérelem benyújtását megelőző 5 éven belül az e rendelet vagy az egyéb lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabályok szerint igénybe vett, vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatás vagy ezt megelőlegező kölcsön visszafizetésre jogerősen nem kötelezték.
  • A támogatott személy a telekárat is tartalmazó vételárat az eladó által megjelölt − a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló törvényben meghatározott − fizetési számlára vagy pénzügyi intézmény által vezetett, kölcsöntartozást nyilvántartó technikai számlára teljesíti. Ha az eladó és a vevő előleg vagy foglaló megfizetéséről állapodik meg, az az új lakás vásárlása esetén a telekárat is tartalmazó vételár, legfeljebb 10%-áig készpénzben is teljesíthető.
  • Vásárlás esetén az eladó az igénylőnek nem közeli hozzátartozója vagy élettársa, valamint ha az eladó gazdálkodó szervezet, az igénylő nem lehet vele tulajdonosi kapcsolatban álló magánszemély.

  Számlabemutatásra vonatkozó feltételek

  • Vásárlás esetén legkésőbb a kölcsön folyósításáig be kell mutatni az adásvételi szerződésben szereplő telekárat is tartalmazó vételárról a saját nevére szóló, az általános forgalmi adóról szóló törvény hatálya alá tartozó termékértékesítésről, szolgáltatásnyújtásról kiállított – a telekárat és a lakás árát külön feltüntetve tartalmazó – számlákat.
  • Az igénylő a készültségi fokkal arányos folyósítást megelőzően bemutatja az adott készültségi foknak megfelelő, a hitelintézet által elfogadott költségvetésben szereplő bekerülési költség legalább 70%-áról a támogatott személy saját nevére kiállított számlákat.

  A használatbavételi engedéllyel, a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvánnyal vagy az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvánnyal még nem rendelkező lakás tulajdonjogának a használatbavételi engedély megszerzése vagy a használatbavétel tudomásulvétele, illetve az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténte előtt történő megvásárlása esetén a készültségi fokkal arányos folyósítást megelőzően bemutatja az adásvételi szerződéssel vagy számlával igazolt vagy ennek hiányában a hitelintézet által megállapított telekárral csökkentett vételár 70%-a erejéig az előző építtető nevére vagy − amennyiben az előző építtető gazdálkodó szervezet − a gazdálkodó szervezet által a teljes vételárról kiállított számlákat.

  • Ha az új lakás építése során bontott anyagok is felhasználásra kerülnek, úgy ezeknek az építőipari kivitelezési tevékenység felelős műszaki vezetője által írásban igazolt értékéig a számlabenyújtási kötelezettség legfeljebb a fentiek alapján meghatározott összeg 20%-ával csökkenthető.

  Hatósági árverésen vásárolt, használatbavételi engedéllyel, a használatbavétel tudomásulvételét igazoló vagy bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvánnyal nem rendelkező új lakás esetén a számlabenyújtási kötelezettség az árverési jegyzőkönyv szerinti vételárral csökkenthető.

  Ha a támogatott személy az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény szerinti közhasznú jogállású szervezet vagy települési önkormányzat által kiírt nyilvános pályázat útján az építkezéshez szükséges természetbeni juttatásban részesül, a természetbeni juttatás támogatást nyújtó által igazolt értékéig a számlabenyújtási kötelezettség csökkenthető.

  Az építési engedély vagy az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének bejelentését legfeljebb 6 hónappal megelőzően kiállított számla fogadható el, melynek kibocsátója az állami adóhatóság nyilvántartásában működő adóalanyként szerepel, vagy ennek hiányában az állami adóhatóság a működő adóalanyiságot a számlakibocsátó tekintetében igazolja.

  • Az azonos kibocsátó által kiállított számlák esetében, ha a számlák alapján az igénylő által visszaigényelhető általános forgalmi adó mértéke a 2 000 000 Ft-ot meghaladja, a hitelintézet csak abban az esetben fogadhatja el a számlákat, ha a támogatott személy bemutatja a kivitelezővel kötött szerződést

  Meddig nyújtható be a hitelkérelem?

  • Vásárlás esetén: végleges adásvételi szerződés megkötését követő 120 napon belül.
  • Építés esetén: a használatbavételi engedély kiadása vagy használatbavétel tudomásulvétele előtt.

  A támogatott kölcsön folyósítása

  Új lakás vásárlása esetén a folyósítás a kölcsönszerződés megkötését követően, egy összegben történik.

  Új lakás építése esetén a folyósítás készültségi fokkal arányosan, utólagosan történik. A folyósítás akkor kezdhető meg, ha az építtető támogatott személy a CSOK-on és a hitelintézeti kölcsönön kívül saját erejét az új lakás építésére már felhasználta. A támogatott hitel utolsó részletének folyósítására a használatbavételi engedély, a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvány vagy az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvány hitelintézet részére történő bemutatását követően kerülhet sor.

 • Az otthonteremtési kamattámogatás keretében 2012-től érhetők el használt lakás vásárlása esetén az államilag támogatott lakáshitelek. Az alábbi összefoglalónkból megismerheti, hogy 2016-ban milyen feltételek mellett igényelhetők.

  A kölcsön használt ingatlan vásárlása esetén az alábbi két célra vehető fel:

  • használt lakás vásárlására
  • lakás tulajdoni hányadának megvásárláshoz közös tulajdon megszüntetése esetén. A közös tulajdon megszüntetésével – ide nem értve a házasság vagy az élettársi kapcsolat fennállása alatt a házastársak vagy élettársak között fennálló közös tulajdon megszüntetését – az egyik tulajdonos megszerzi a lakás kizárólagos tulajdonjogát.

  A kamattámogatás ideje 5 év. A kamattámogatás állandó mértékű. Ez azt jelenti, hogy használt lakás vásárlása esetén a kamattámogatás mértéke – gyermekszámtól függetlenül – az állampapírhozam 50%-a.

  A használt lakás vételára nem haladhatja meg a 20 millió forintot, a kamattámogatott kölcsön összege nem lehet több 10 millió forintnál. Közös tulajdon megszüntetésénél a megvásárolt tulajdoni hányad adásvételi szerződésben foglalt vételára alapján számított teljes lakásérték nem haladhatja meg a használt lakás vásárlás esetén megadott értékhatárt (20 millió Ft).

  Lakásvásárlás esetén az igénylőnek vállalnia kell, hogy a lakásszerzést követően 1 éven belül a vásárolt lakóingatlanban lakóhelyet létesít legalább a kamattámogatás lejáratáig. A vásárolt ingatlanban a támogatott személynek legalább 50%-os tulajdoni hányaddal kell rendelkeznie. Ennek teljesülését a bank ellenőrzi hiteles tulajdoni lap másolat alapján, melyet a TAKARNET rendszerből kér le. Az ezért fizetendő díjat a hitelfelvevőnek meg kell fizetni a hitelintézet részére.

  Használt lakás vásárlásakor a vevő az önerőből legfeljebb a vételár 10%-át egyenlítheti ki készpénzben, a fennmaradó összeget csak az eladó számlájára utalhatja.

  Az eladó és a vevő nem lehetnek egymásnak a Ptk. szerinti hozzátartozói. Közös tulajdon megszüntetése esetén az eladó és a vevő egymásnak a Polgári Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozói is lehetnek.
  Ha az eladó jogi személy vagy egyéni vállalkozó, akkor a támogatott személy nem lehet vele tulajdonosi kapcsolatban álló magánszemély.

  Az otthonteremtési kamattámogatás iránti kérelem benyújtása lakásvásárlás esetén az adásvételi szerződés megkötését követő 120 napos határidőn belül történhet a korábbi 30 nap helyett.

  A használt lakás vásárlására igényelhető államilag támogatott hitel további jellemzői, alapfeltételei:

  • Az igénylőnek nem lehet köztartozása.
  • A hitelfelvevő a kamattámogatás benyújtásának időpontjától számított 30 napnál nem régebbi okirattal igazolja, hogy saját maga – házastársak vagy élettársak esetén legalább az egyik fél – legalább 180 napja folyamatosan az egészségbiztosítás nyilvántartásában a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 5. §-a szerinti biztosítottként szerepel – ideértve azt is, ha a legalább 180 nap folyamatos biztosításban legfeljebb 15 nap megszakítás.
 • Támogatott lakáshitel új lakás vásárlására, építkezésre
  Új lakás vásárlására és új, összkomfortos lakás építésére jelenleg kétfajta támogatott lakáshitel igényelhető 2015-ben:
 • Fiatalok és többgyermekesek kamattámogatott kölcsöne – a kamattámogatás a futamidő első 20 évében jár.
 • Otthonteremtési kamattámogatás – a kamattámogatás a futamidő első 5 évében jár.

A Fiatalok és többgyermekesek kamattámogatott kölcsönének jellemzői, feltételei:

Kamattámogatásra az a fiatal támogatott személy lehet jogosult, aki legfeljebb egy gyermeket nevel, nagykorú, de még nem töltötte be a 35. életévét, illetve az a többgyermekes támogatott személy, aki legalább 2 gyermeket nevel, nagykorú, de még nem töltötte be a 45. életévét.
A hitel célja olyan, értékesítés céljára felépített, legalább komfortos, újépítésű lakóingatlan vásárlása, illetve új, összkomfortos lakóingatlan építése lehet (nem minősül új lakásépítésnek meglévő épület átalakítása), melynek vételára, illetve telekár nélkül számított, ÁFÁ-t is tartalmazó építési költségvetése nem haladja meg:

 • Megyei jogú városokban és Budapesten a 25 millió forintot.
 • Egyéb településeken a 20 millió forintot.

Kamattámogatott vásárlási és építési hitel igénylése esetén a kölcsönigénylőnek és vele együttköltöző családtagjainak nem lehet:
Lakóingatlan tulajdona

 • Lakóingatlan tulajdona
 • Állandó lakáshasználati joga
 • Lízingelt lakóingatlana
 • E jogok bejegyzésére irányuló – folyamatban lévő – kérelme
 • Önkormányzat tulajdonát képező, munkakörhöz vagy szolgálati jogviszonyhoz kötött lakásbérleti jogviszonya

A támogatott hitel igénylésénél nem jelent kizáró okot, ha a kölcsönigénylőnek és vele együttköltöző családtagjainak az alábbi lakóingatlan tulajdona van:

 • Együttesen legfeljebb 50 %-os tulajdoni hányad olyan lakóingatlanban, amely tulajdonközösség megszüntetése vagy öröklés útján került a tulajdonukba.
 • Amelynek lebontását az illetékes hatóság elrendelte vagy engedélyezte.
 • Amely a hitelkérelem benyújtása előtt legalább két évvel, haszonélvezettel terhelten ajándékozás vagy öröklés jogcímén került a tulajdonukba, s a haszonélvező bent lakik az ingatlanban.

A kamattámogatással vásárolt, épített új lakóingatlanban a támogatott személyeknek minimum 50%-os tulajdoni hányaddal kell rendelkezniük.
Az újépítésű lakás megvásárlásához, illetve építéséhez igényelt kamattámogatott lakáshitel maximális összege:

 • Megyei jogú városokban és Budapesten 12,5 millió forint.
 • Egyéb településeken 10 millió forint.

A kölcsönigénylő és vele együttköltöző családtagjai nem rendelkezhetnek államilag támogatott hitellel, illetve amennyiben rendelkeznek ilyennel, akkor vállalniuk kell, hogy azt az új hitelszerződés aláírását követő 360 napon belül visszafizetik.

A kölcsönigénylő saját erejének kell tekinteni az 5 éven belül értékesített lakóingatlan eladási árát is, amit az alábbi tételek csökkenthetnek:

 • Az eladott lakást terhelő, visszafizetett munkáltatói vagy önkormányzati támogatás illetve lakáscélú banki kölcsön összege.
 • Számlával igazolható ingatlanközvetítői jutalék összege.
 • A lakáseladásból származó bevétel után befizetett személyi jövedelemadó összege.
 • Az újépítésű lakás vételárának maximum 10%-a, ha ezen összeg kifizetése a korábbi lakóingatlan értékesítését bejegyző földhivatali határozat kiadása előtt legfeljebb 120 nappal történt.
 • A maximum egy évvel korábban vásárolt és az építés helyszínéül szolgáló telek áfával növelt vételára.
 • Hivatalos dokumentummal igazoltan kifizetett összeg, melyet a kölcsönigénylő olyan lakás megszerzésére fizetett ki, ami végül nem került a tulajdonába, s az összeg az értékesítés céljára készült lakást építő gazdasági társasággal szembeni felszámolási eljárás befejezését követően sem térült meg.

Az igénylő a kamattámogatásra való jogosultság megállapítását

 • lakásvásárlás esetén a lakás végleges adásvételi szerződésének megkötését követő 120 napon belül
 • építés esetén a végleges használatba vételi engedély kiadása előttkérheti a pénzintézettől.

A kamattámogatott kölcsönök igénybevételének feltétele, hogy a támogatott személy vállalja, hogy a hitelintézet részére a készültségi fokkal arányos folyósítást megelőzően bemutatja az adott készültségi foknak megfelelő,
– új lakás vásárlása esetén az adásvételi szerződésben szereplő vételárról szóló, saját nevére, az általános forgalmi adóról szóló törvény hatálya alá tartozó termékértékesítésről, szolgáltatásnyújtásról kiállított számlákat, vagy
– lakás építése vagy építtetése esetén a hitelintézet által elfogadott költségvetésben szereplő teljes költség legalább 70%-áról, illetve, ha az igénybe vett kamattámogatott kölcsön összege ennél magasabb, úgy ennek összegét kitevő, saját nevére, épülő (de használatbavételi engedéllyel vagy a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvánnyal nem rendelkező) lakóingatlan tulajdonjogának az építés befejezése előtti megvásárlása esetén a vételár 70%-a erejéig az előző építtető nevére vagy − amennyiben az előző építtető gazdálkodó szervezet − a gazdálkodó szervezet által a teljes vételárról kiállított számlákat.

Amennyiben a támogatott személy az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény szerinti közhasznú jogállású szervezet vagy települési önkormányzat által kiírt nyilvános pályázat útján az építkezéshez szükséges természetbeni juttatásban részesül, a természetbeni juttatás támogatást nyújtó által igazolt értékéig az (1) bekezdés a) pont ab) alpontja szerinti számlabenyújtási kötelezettség csökkenthető.

A kamattámogatás mértéke új lakás építése esetén:

 • Legfeljebb egy gyermek esetében az állampapírhozam 50%-a
 • Két gyermek esetében az állampapírhozam 52%-a
 • Három gyermek esetében az állampapírhozam 55%-a
 • Négy gyermek esetében az állampapírhozam 59%-a
 • Öt gyermek esetében az állampapírhozam 64%-a
 • Hat vagy több gyermek esetében az állampapírhozam 70%-a

Az Otthonteremtési kamattámogatott kölcsön jellemzői, feltételei

A kamattámogatás igénybevételének nincsen jogszabályban rögzített – életkorra és családi állapotra – vonatkozó feltétele. Egyedülállók, élettársak és házastársak, gyermektelen és gyermekes támogatott személyek is igényelhetik.

A kamattámogatás újépítésű lakás vásárlásához és 2008. július 1-jén vagy azt követően követően kiadott építési engedéllyel rendelkező új, összkomfortos lakás építéséhez igényelhető, feltéve, hogy a lakásra a kamattámogatás iránti kérelem benyújtásának időpontjáig használatbavételi engedélyt nem adtak ki. Új lakás vásárlása esetén – a korábbiakkal ellentétben – már nem feltétel, hogy a hitelcél szerinti ingatlan a kérelem benyújtásakor használatba vételi engedéllyel rendelkezzen! Ezáltal lehetővé válik az új lakások vásárlásának szakaszos finanszírozása is.

A futamidő első 5 évére vonatkozó kamattámogatás állandó mértékű:

 • Legfeljebb 2 gyermek esetében az állampapírhozam 60%-a,
 • 2-nél több gyermek esetén az állampapírhozam 70%-a.

A maximálisan igényelhető összeg 2013. január 1-től befogadott hitelkérelmek esetén 10 millió forintról 15 millió forintra emelkedett.

Új lakás vásárlása esetén az ÁFA és telekár nélkül számított vételár, új lakás építése esetén a hitelintézet által elfogadott, ÁFA összegét tartalmazó bekerülési költsége nem haladhatja meg a 30 millió forintot.

Vásárlás esetén a teljes vételárról, építés esetén a hitelintézet által elfogadott költségvetés 70%-ról számlát kell benyújtani. Amennyiben az igénybe vett kamattámogatott kölcsön összege a költségvetésben szereplő teljes költség 70%-ánál magasabb, úgy a kölcsön teljes összegére vonatkozik az ügyfél számlabemutatási kötelezettsége.
Amennyiben a támogatott személy az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény szerinti közhasznú jogállású szervezet vagy települési önkormányzat által kiírt nyilvános pályázat útján az építkezéshez szükséges természetbeni juttatásban részesül, a természetbeni juttatás támogatást nyújtó által igazolt értékéig az (1) bekezdés b) és d) pontja szerinti számlabenyújtási kötelezettség csökkenthető.

További feltétel, hogy az otthonteremtési kamattámogatással épített, vásárolt ingatlanban a hitelcél megvalósulását követően a támogatott személy legalább 50 % tulajdoni hányaddal rendelkezzen. A feltétel teljesülését a hitelintézetnek kell ellenőriznie a TAKARNET rendszerből elektronikus dokumentumként szolgáltatott hiteles tulajdoni lap másolat lekérdezésével. Az adatszolgáltatásért járó igazgatási szolgáltatás mindenkor hatályos Hirdetmény szerinti díját a támogatott személy köteles a hitelintézet részére megfizetni.

A támogatott személynek kötelezettséget kell vállalnia arra vonatkozóan, hogy a hitelcél megvalósítását követő egy éven belül – legalább a kamattámogatás lejártáig terjedően – a lakásban, lakóingatlanban lakóhelyet létesít.

Vásárlás esetén a támogatott kölcsön iránti kérelem benyújtásának az adásvételi szerződés megkötését követő 120 napos – jogvesztő – határidőn belül meg kell történnie a korábbi 30 nap helyett. A vevő a saját erőből maximum a vételár 10 %-át fizetheti ki készpénzben, a fennmaradó részt az eladó fizetési számlájára teljesítheti csak. Amennyiben az eladó jogi személy, jogi személyiség nélküli társaság vagy egyéni vállalkozó a hiteligénylő nem lehet vele tulajdonosi kapcsolatban álló magánszemély.

A hiteligénylőnek nem lehet köztartozása és a kamattámogatás benyújtásának időpontjától számított 15 napnál nem régebbi okirattal igazolnia kell, hogy saját maga – házastársak vagy élettársak esetén legalább az egyik fél – legalább 180 napja folyamatosan az egészségbiztosítás nyilvántartásában a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 5. §-a szerinti biztosítottként szerepel – ideértve azt is, ha a legalább 180 nap folyamatos biztosításban legfeljebb 15 nap megszakítás.

Új lakás vásárlására és új, összkomfortos lakás építésére jelenleg kétfajta támogatott lakáshitel igényelhető 2017-ben:

 • Fiatalok és többgyermekesek kamattámogatott kölcsöne – a kamattámogatás a futamidő első 20 évében jár.
 • Otthonteremtési kamattámogatás – a kamattámogatás a futamidő első 5 évében jár.

A Fiatalok és többgyermekesek kamattámogatott kölcsönének jellemzői, feltételei:

Kamattámogatásra az a fiatal támogatott személy lehet jogosult, aki legfeljebb egy gyermeket nevel, nagykorú, de még nem töltötte be a 35. életévét, illetve az a többgyermekes támogatott személy, aki legalább 2 gyermeket nevel, nagykorú, de még nem töltötte be a 45. életévét.
A hitel célja olyan, értékesítés céljára felépített, legalább komfortos, újépítésű lakóingatlan vásárlása, illetve új, összkomfortos lakóingatlan építése lehet (nem minősül új lakásépítésnek meglévő épület átalakítása), melynek vételára, illetve telekár nélkül számított, ÁFÁ-t is tartalmazó építési költségvetése nem haladja meg:

 • Megyei jogú városokban és Budapesten a 25 millió forintot.
 • Egyéb településeken a 20 millió forintot.

Kamattámogatott vásárlási és építési hitel igénylése esetén a kölcsönigénylőnek és vele együttköltöző családtagjainak nem lehet:
Lakóingatlan tulajdona

 • Lakóingatlan tulajdona
 • Állandó lakáshasználati joga
 • Lízingelt lakóingatlana
 • E jogok bejegyzésére irányuló – folyamatban lévő – kérelme
 • Önkormányzat tulajdonát képező, munkakörhöz vagy szolgálati jogviszonyhoz kötött lakásbérleti jogviszonya

A támogatott hitel igénylésénél nem jelent kizáró okot, ha a kölcsönigénylőnek és vele együttköltöző családtagjainak az alábbi lakóingatlan tulajdona van:

 • Együttesen legfeljebb 50 %-os tulajdoni hányad olyan lakóingatlanban, amely tulajdonközösség megszüntetése vagy öröklés útján került a tulajdonukba.
 • Amelynek lebontását az illetékes hatóság elrendelte vagy engedélyezte.
 • Amely a hitelkérelem benyújtása előtt legalább két évvel, haszonélvezettel terhelten ajándékozás vagy öröklés jogcímén került a tulajdonukba, s a haszonélvező bent lakik az ingatlanban.

A kamattámogatással vásárolt, épített új lakóingatlanban a támogatott személyeknek minimum 50%-os tulajdoni hányaddal kell rendelkezniük.
Az újépítésű lakás megvásárlásához, illetve építéséhez igényelt kamattámogatott lakáshitel maximális összege:

 • Megyei jogú városokban és Budapesten 12,5 millió forint.
 • Egyéb településeken 10 millió forint.

A kölcsönigénylő és vele együttköltöző családtagjai nem rendelkezhetnek államilag támogatott hitellel, illetve amennyiben rendelkeznek ilyennel, akkor vállalniuk kell, hogy azt az új hitelszerződés aláírását követő 360 napon belül visszafizetik.

A kölcsönigénylő saját erejének kell tekinteni az 5 éven belül értékesített lakóingatlan eladási árát is, amit az alábbi tételek csökkenthetnek:

 • Az eladott lakást terhelő, visszafizetett munkáltatói vagy önkormányzati támogatás illetve lakáscélú banki kölcsön összege.
 • Számlával igazolható ingatlanközvetítői jutalék összege.
 • A lakáseladásból származó bevétel után befizetett személyi jövedelemadó összege.
 • Az újépítésű lakás vételárának maximum 10%-a, ha ezen összeg kifizetése a korábbi lakóingatlan értékesítését bejegyző földhivatali határozat kiadása előtt legfeljebb 120 nappal történt.
 • A maximum egy évvel korábban vásárolt és az építés helyszínéül szolgáló telek áfával növelt vételára.
 • Hivatalos dokumentummal igazoltan kifizetett összeg, melyet a kölcsönigénylő olyan lakás megszerzésére fizetett ki, ami végül nem került a tulajdonába, s az összeg az értékesítés céljára készült lakást építő gazdasági társasággal szembeni felszámolási eljárás befejezését követően sem térült meg.

Az igénylő a kamattámogatásra való jogosultság megállapítását

 • lakásvásárlás esetén a lakás végleges adásvételi szerződésének megkötését követő 120 napon belül
 • építés esetén a végleges használatba vételi engedély kiadása előttkérheti a pénzintézettől.

A kamattámogatott kölcsönök igénybevételének feltétele, hogy a támogatott személy vállalja, hogy a hitelintézet részére a készültségi fokkal arányos folyósítást megelőzően bemutatja az adott készültségi foknak megfelelő,
– új lakás vásárlása esetén az adásvételi szerződésben szereplő vételárról szóló, saját nevére, az általános forgalmi adóról szóló törvény hatálya alá tartozó termékértékesítésről, szolgáltatásnyújtásról kiállított számlákat, vagy
– lakás építése vagy építtetése esetén a hitelintézet által elfogadott költségvetésben szereplő teljes költség legalább 70%-áról, illetve, ha az igénybe vett kamattámogatott kölcsön összege ennél magasabb, úgy ennek összegét kitevő, saját nevére, épülő (de használatbavételi engedéllyel vagy a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvánnyal nem rendelkező) lakóingatlan tulajdonjogának az építés befejezése előtti megvásárlása esetén a vételár 70%-a erejéig az előző építtető nevére vagy − amennyiben az előző építtető gazdálkodó szervezet − a gazdálkodó szervezet által a teljes vételárról kiállított számlákat.

Amennyiben a támogatott személy az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény szerinti közhasznú jogállású szervezet vagy települési önkormányzat által kiírt nyilvános pályázat útján az építkezéshez szükséges természetbeni juttatásban részesül, a természetbeni juttatás támogatást nyújtó által igazolt értékéig az (1) bekezdés a) pont ab) alpontja szerinti számlabenyújtási kötelezettség csökkenthető.

A kamattámogatás mértéke új lakás építése esetén:

 • Legfeljebb egy gyermek esetében az állampapírhozam 50%-a
 • Két gyermek esetében az állampapírhozam 52%-a
 • Három gyermek esetében az állampapírhozam 55%-a
 • Négy gyermek esetében az állampapírhozam 59%-a
 • Öt gyermek esetében az állampapírhozam 64%-a
 • Hat vagy több gyermek esetében az állampapírhozam 70%-a

Az Otthonteremtési kamattámogatott kölcsön jellemzői, feltételei

A kamattámogatás igénybevételének nincsen jogszabályban rögzített – életkorra és családi állapotra – vonatkozó feltétele. Egyedülállók, élettársak és házastársak, gyermektelen és gyermekes támogatott személyek is igényelhetik.

A kamattámogatás újépítésű lakás vásárlásához és 2008. július 1-jén vagy azt követően követően kiadott építési engedéllyel rendelkező új, összkomfortos lakás építéséhez igényelhető, feltéve, hogy a lakásra a kamattámogatás iránti kérelem benyújtásának időpontjáig használatbavételi engedélyt nem adtak ki. Új lakás vásárlása esetén – a korábbiakkal ellentétben – már nem feltétel, hogy a hitelcél szerinti ingatlan a kérelem benyújtásakor használatba vételi engedéllyel rendelkezzen! Ezáltal lehetővé válik az új lakások vásárlásának szakaszos finanszírozása is.

A futamidő első 5 évére vonatkozó kamattámogatás állandó mértékű:

 • Legfeljebb 2 gyermek esetében az állampapírhozam 60%-a,
 • 2-nél több gyermek esetén az állampapírhozam 70%-a.

A maximálisan igényelhető összeg 2013. január 1-től befogadott hitelkérelmek esetén 10 millió forintról 15 millió forintra emelkedett.

Új lakás vásárlása esetén az ÁFA és telekár nélkül számított vételár, új lakás építése esetén a hitelintézet által elfogadott, ÁFA összegét tartalmazó bekerülési költsége nem haladhatja meg a 30 millió forintot.

Vásárlás esetén a teljes vételárról, építés esetén a hitelintézet által elfogadott költségvetés 70%-ról számlát kell benyújtani. Amennyiben az igénybe vett kamattámogatott kölcsön összege a költségvetésben szereplő teljes költség 70%-ánál magasabb, úgy a kölcsön teljes összegére vonatkozik az ügyfél számlabemutatási kötelezettsége.
Amennyiben a támogatott személy az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény szerinti közhasznú jogállású szervezet vagy települési önkormányzat által kiírt nyilvános pályázat útján az építkezéshez szükséges természetbeni juttatásban részesül, a természetbeni juttatás támogatást nyújtó által igazolt értékéig az (1) bekezdés b) és d) pontja szerinti számlabenyújtási kötelezettség csökkenthető.

További feltétel, hogy az otthonteremtési kamattámogatással épített, vásárolt ingatlanban a hitelcél megvalósulását követően a támogatott személy legalább 50 % tulajdoni hányaddal rendelkezzen. A feltétel teljesülését a hitelintézetnek kell ellenőriznie a TAKARNET rendszerből elektronikus dokumentumként szolgáltatott hiteles tulajdoni lap másolat lekérdezésével. Az adatszolgáltatásért járó igazgatási szolgáltatás mindenkor hatályos Hirdetmény szerinti díját a támogatott személy köteles a hitelintézet részére megfizetni.

A támogatott személynek kötelezettséget kell vállalnia arra vonatkozóan, hogy a hitelcél megvalósítását követő egy éven belül – legalább a kamattámogatás lejártáig terjedően – a lakásban, lakóingatlanban lakóhelyet létesít.

Vásárlás esetén a támogatott kölcsön iránti kérelem benyújtásának az adásvételi szerződés megkötését követő 120 napos – jogvesztő – határidőn belül meg kell történnie a korábbi 30 nap helyett. A vevő a saját erőből maximum a vételár 10 %-át fizetheti ki készpénzben, a fennmaradó részt az eladó fizetési számlájára teljesítheti csak. Amennyiben az eladó jogi személy, jogi személyiség nélküli társaság vagy egyéni vállalkozó a hiteligénylő nem lehet vele tulajdonosi kapcsolatban álló magánszemély.

A hiteligénylőnek nem lehet köztartozása és a kamattámogatás benyújtásának időpontjától számított 15 napnál nem régebbi okirattal igazolnia kell, hogy saját maga – házastársak vagy élettársak esetén legalább az egyik fél – legalább 180 napja folyamatosan az egészségbiztosítás nyilvántartásában a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 5. §-a szerinti biztosítottként szerepel – ideértve azt is, ha a legalább 180 nap folyamatos biztosításban legfeljebb 15 nap megszakítás.

A Magyar Közlöny 2014. December 18-án megjelent számában olvashatók 341/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet változásai. Az alábbiakban röviden összefoglalnánk a lakóingatlan bővítésére 2015-ben igényelhető támogatott hitelekkel kapcsolatos részleteket:

A támogatott lakáshiteleket érintő egyik lényeges változás még 2013-ban volt, amikor bővült a kamattámogatással finanszírozható lakáscélok köre. Míg korábban használt lakás esetén csak vásárlásra és korszerűsítésre lehetett államilag támogatott kölcsönt igényelni, addig 2013. január 1-től legalább komfortos használt lakás bővítésre is adható.

Bővítésnek minősül a lakóingatlan hasznos alapterületének legalább egy lakószobával történő növelése érdekében végzett építési tevékenység. Ide tartozik az épület térfogatnövelésével nem járó tetőtér-beépítés is. Meglévő épületrész átalakítása nem minősül bővítésnek.

A bővítési célú támogatott hitelkérelmek a bővítési munkálatok megkezdése előtt nyújthatók be. Az állam a futamidő első 5 évében biztosítja a kamattámogatást, melynek fix mértéke az állampapírhozam 50%-a. Az 5 éves kamattámogatott periódus után a kölcsön törlesztése az aktuális piaci kamatláb mellett történik.

A bővítésre igényelhető államilag támogatott hitel összege maximum 10 millió forint lehet. A bővítési munkálatokról benyújtott és a hitelintézet által elfogadott, ÁFA összegét tartalmazó költségvetés nem haladhatja meg a 15 millió forintot.

A támogatott bővítési hitelt igénylő személynek nem lehet köztartozása és a kamattámogatás benyújtásának időpontjától számított 15 napnál nem régebbi okirattal igazolnia kell, hogy saját maga – házastársak vagy élettársak esetén legalább az egyik fél – legalább 180 napja folyamatosan az egészségbiztosítás nyilvántartásában a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 5. §-a szerinti biztosítottként szerepel – ideértve azt is, ha a legalább 180 nap folyamatos biztosításban legfeljebb 15 nap megszakítás.

A költségvetés 70%-át számlával kell igazolni. Amennyiben azonban a kamattámogatott hitel összege meghaladja a költségvetés 70%-át, akkor a számlabemutatási kötelezettség a kölcsön teljes összegére vonatkozik.
Amennyiben a támogatott személy az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény szerinti közhasznú jogállású szervezet vagy települési önkormányzat által kiírt nyilvános pályázat útján az építkezéshez szükséges természetbeni juttatásban részesül, a természetbeni juttatás támogatást nyújtó által igazolt értékéig a számlabenyújtási kötelezettség csökkenthető.

A kamattámogatás igénybevételével bővített ingatlanban a támogatott személynek legalább 50%-os tulajdoni hányaddal kell rendelkeznie a kérelem benyújtásának időpontjában. További feltétel, hogy a bővített lakás legalább a kamattámogatás lejáratáig a támogatott személy lakhelyéül szolgáljon.

A Magyar Közlöny 2014. December 18-án megjelent számában olvashatók 341/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet változásai.

Az alábbiakban röviden összefoglalnánk a lakóingatlan korszerűsítésére 2015-ben igényelhető támogatott hitelekkel kapcsolatos részleteket:

Az otthonteremtési kamattámogatás jellemzői:

 • A kamattámogatás időtartama legfeljebb 5 év.
 • A kamattámogatás mértéke a futamidő során állandó.

A támogatott korszerűsítési hitel árazásában megkülönböztetünk évente változó vagy több évre rögzített lehetőségeket.

Az évente változó hiteleknél a 12 hónapos diszkont kincstárjegy, míg a több évre rögzített kamatozású kondícióknál az 5 éves futamidejű államkötvények kamata az irányadó. A pénzintézetek ezt megszorozhatják maximum 30%-os felárral, és erre egy legfeljebb 3 %–os kamatfelárat tehetnek. Az adósok a a bankok által felszámított ügyleti kamat és a referenciakamathoz kötött állami támogatás különbözettét fogja megfizetni.

Korszerűsítés esetén annak hitelintézet által elfogadott, általános forgalmi adó összegét tartalmazó költsége nem haladhatja meg a 15 millió forintot A kölcsön otthonteremtési kamattámogatással érintett összege nem lehet több 10 millió forintnál.

A jogosultsághoz minimum 180 napos folyamatos társadalombiztosítási jogviszony szükséges. Ehhez az OEP-nek (Országos Egészségbiztosítási Pénztár) igazolnia kell, hogy az igénylő saját maga – házastársak vagy élettársak esetén legalább az egyik fél – legalább 180 napja folyamatosan az egészségbiztosítás nyilvántartásában a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 5. §-a szerinti biztosítottként szerepel – ideértve azt is, ha a legalább 180 nap folyamatos biztosításban legfeljebb 15 nap megszakítás van.
Korszerűsítés esetén lehetőség van a saját jogú öregségi vagy özvegyi nyugdíjra jogosult személyek kamattámogatott hitellel történő finanszírozására. OEP igazolás benyújtása ezen ügyfélkör esetén nem feltétel.

Otthonteremtési kamattámogatás igényelhető a kérelem benyújtásának időpontjában meg nem kezdett korszerűsítési munkálatok esetén meglévő használt lakás korszerűsítésére feltéve, hogy a támogatott személy a hitelintézet által elfogadott bekerülési költség legalább 70 százalékát az általános forgalmi adóról szóló törvény hatálya alá tartozó adóköteles termékértékesítésről, szolgáltatásnyújtásról kiállított számlával, egyszerűsített számlával igazolja.
Amennyiben a támogatott személy az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény szerinti közhasznú jogállású szervezet vagy települési önkormányzat által kiírt nyilvános pályázat útján az építkezéshez szükséges természetbeni juttatásban részesül, a természetbeni juttatás támogatást nyújtó által igazolt értékéig a számlabenyújtási kötelezettség csökkenthető.

Nagykorú személyek kamattámogatott korszerűsítési lakáskölcsöne

A kamattámogatott kölcsön lakáskorszerűsítéshez kérhető. A kamattámogatást az állam a futamidő első 20 évében nyújtja. A kamattámogatás mértéke független a gyermekek számától.

A Nagykorú személyek kamattámogatott korszerűsítési kölcsönének feltételei a következők:

 • Nagykorú személyek igényelhetik.
 • A kölcsön összege legfeljebb 5 millió forint lehet.
 • Az igénylőnek, házastársának, élettársának, kiskorú gyermekeinek, valamint az együttköltöző családtagjainak nem lehet másik államilag támogatott lakáskölcsöne, vagy ha van, azt 360 napon belül vissza kell fizetni.
 • Az igénylőnek, házastársának, élettársának, együttköltöző családtagjainak a korszerűsítendő ingatlanon kívül nem lehet egyéb lakóingatlana, állandó lakáshasználati joga, lízingelt lakása, e jogok bejegyzésére irányuló kérelme, önkormányzati tulajdonú, illetve szolgálati jogviszonyhoz vagy munkakörhöz kötött lakásra bérleti jogviszonya. (Kivételek!)
 • A hitelintézet által elfogadott korszerűsítési munkálatokat tartalmazó költségvetés legalább 70%-át számlával kell igazolni.

Kérdése van? Forduljon hozzánk bizalommal!

Kérje visszahívásunkat vagy keressen minket az alábbi elérhetőségen:

06 70 319 0803

 Elfogadom az Adatvédelmi nyilatkozatot.